#49 Fokus 18

Ylva Saarinen har på uppdrag av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gjort rapporten ”Fokus 18 – Vilka ska med?” som handlar om hur unga känner sig som en del av samhället. I vilken utsträckning är gruppen socialt inkluderad?

Vilka skillnader och likheter finns det i upplevelserna mellan stad, landsbygd, utanförskapsområden och glesbygd?
Unga boende utanför stadskärnorna har lägre tillit generellt sett, varför?
Kapitlet delaktighet i samhällslivet tar upp att det finns en upplevelse av bristande delaktighet, på vilka sätt tar det sig uttryck?
Tillgången till mötesplatser, vilken roll spelar det i samhällsinkluderingen?
Många unga upplever en brist på möjligheter att engagera sig ideellt, hur kan det komma sig när så många upprepar mantrat om att det är svårt att engagera unga?
Ska skolor och andra offentliga lokaler vara tillgängliga för föreningsverksamhet efter ordinarie stängning?
Hur påverkar andras bild av den egna boendeorten?
#dubblastödet och finansieringen till ungdomsrörelsen, vad blev det av det hela?